Publisher Rates
Mô tả gói / Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / máy tính bảng
Hoa Kỳ $2,00 $2,00
Vương quốc Anh $2,00 $2,00
Canada $1,60 $1,60
Thỏa thuận toàn cầu (Tất cả các nước) $0,40 $0,40
Mô tả gói / Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / máy tính bảng
Hoa Kỳ $2,00 $2,00
Vương quốc Anh $2,00 $2,00
Canada $1,60 $1,60
Thỏa thuận toàn cầu (Tất cả các nước) $0,40 $0,40